Advanced Custom Fields (ACF) Pro

Advanced Custom Fields (ACF) Pro – bạn tạo những meta box, hoặc thêm một custom filed nào đó vào trang mà bạn muốn. Bạn có thể export và sử dụng lại tiếp tục ở những trang web khác. Một plugin mà mọi Developer đều cần để custom website theo ý muốn!

Description

  • Dễ dàng thêm các trường chỉ bằng vài cú click chuột.
  • Có thể Add các trường vào Post, Page, Comment…
  • Có thể Export trường đã tạo và sử dụng trên mọi theme bạn thích.
  • Một Plugin mà mọi Developer đều cần.
  • Hơn 30 Field Type.
  • The Repeater Field.
  • The Gallery Field.
  • The Flexible Content Field.
  • Clone field

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Advanced Custom Fields (ACF) Pro”

DMCA.com Protection Status